FANDOM


In its run, Seventeen has had a total of 6 lineup changes, most adding members. The most members Seventeen has had at one time was 16. There have been a total of 17 Seventeen members.

Date (YYMMDD) Generation Number Changes Generation Lineup
121224 Generation 1 (Original Lineup) ---- 
 1. Junhui
 2. Soonyoung
 3. Wonwoo
 4. Jihun
 5. Mingming
 6. Seokmin
 7. Mingyu
 8. Seungkwan
 9. Hansol
 10. Chan
 11. Samuel
130410 Generation 2 Adds Seungcheol and Doyoon
 1. Seungcheol
 2. Doyoon
 3. Junhui
 4. Soonyoung
 5. Wonwoo
 6. Jihun
 7. Mingming
 8. Seokmin
 9. Mingyu
 10. Seungkwan
 11. Hansol
 12. Chan
 13. Samuel
130417 Generation 3 Adds Jisoo
 1. Seungcheol
 2. Doyoon
 3. Jisoo
 4. Junhui
 5. Soonyoung
 6. Wonwoo
 7. Jihun
 8. Mingming
 9. Seokmin
 10. Mingyu
 11. Seungkwan
 12. Hansol
 13. Chan
 14. Samuel
130610 Generation 4 (Officially) Adds Dongjin
 1. Seungcheol
 2. Doyoon
 3. Jisoo
 4. Junhui
 5. Soonyoung
 6. Wonwoo
 7. Jihun
 8. Mingming
 9. Seokmin
 10. Mingyu
 11. Seungkwan
 12. Hansol
 13. Chan
 14. Dongjin
 15. Samuel
130618 Generation 5 Adds Junghan
 1. Seungcheol
 2. Doyoon
 3. Junghan
 4. Jisoo
 5. Junhui
 6. Soonyoung
 7. Wonwoo
 8. Jihun
 9. Mingming
 10. Seokmin
 11. Mingyu
 12. Seungkwan
 13. Hansol
 14. Chan
 15. Dongjin
 16. Samuel
130725 Generation 6 Subtracts Samuel
 1. Seungcheol
 2. Doyoon
 3. Junghan
 4. Jisoo
 5. Junhui
 6. Soonyoung
 7. Wonwoo
 8. Jihun
 9. Mingming
 10. Seokmin
 11. Mingyu
 12. Seungkwan
 13. Hansol
 14. Chan
 15. Dongjin
140711 Generation 7 (Current) Adds Myungho
Subtracts Doyoon and Mingming
 1. Seungcheol
 2. Junghan
 3. Jisoo
 4. Junhui
 5. Soonyoung
 6. Wonwoo
 7. Jihun
 8. Seokmin
 9. Mingyu
 10. Myungho
 11. Seungkwan
 12. Hansol
 13. Chan
 14. Dongjin